TERMS AND CONDITIONS OF USE

Práva a povinnosti Užívateľa a Prevádzkovateľa vyplývajúce z užívania Aplikácie InteliMail

1. Defínicia

V týchto obchodných podmienkach:

1.1.   „Prevádzkovateľ“ je Spoločnosť INTELIMAIL, s.r.o., so sídlom Kominárska 1552/3A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko. Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.139797/B. IČO: 52584607, DIČ: 2121083558, IČ DPH: SK2121083558.


1.2.   „Aplikácia“ znamená internetovú aplikáciu s názvom InteliMail, medzi ktorej hlavnú funkcionalitu patrí AUTONÓMNY E-MAIL MARKETING, a ktorá je dostupná z internetovej adresy www.intelimail.sk.


1.3.   „VOP“ znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky.


1.4.   „Zmluva“ znamená zmluvu uzatvorenú medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom, ktorej predmetom je poskytnutie Licencie k užívaniu Aplikácie Užívateľom za podmienok uvedených v týchto VOP.


1.5.   „Licencia“ znamená nevýhradnú licenciu k užívaniu Aplikácie za podmienok uvedených v týchto VOP.


1.6.   „Užívateľ“ znamená akýkoľvek podnikateľský subjekt (právnická alebo fyzická osoba) odlišný od Prevádzkovateľa, ktorá používa Aplikáciu.


1.7.   „Užívateľský účet“ znamená neverejnú časť Aplikácie, ktorá je užívateľovi prístupná po zadaní Prihlasovacích údajov.


1.8.   „Prihlasovacie údaje“ znamenajú unikátnu kombináciu prihlasovacieho mena Užívateľa a hesla zvoleného Užívateľom, ktoré Užívateľ uloží do databázy Aplikácie pri vytváraní Užívateľského účtu prostredníctvom Aplikácie a/alebo prihlasovacieho mena a hesla Užívateľova automaticky vygenerovaného Aplikáciou.
2. Proces uzatvorenia zmluvy o používaní Aplikácie InteliMail

2.1.   Kliknutie Užívateľa na tlačítko „Nezáväzne odoslať“ dostupného na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.intelimail.sk je nezáväzným prijatím návrhu na uzatvorenie Zmluvy zo strany Užívateľa.


2.2.   Kliknutím na tlačítko v zmysle 2.1. rovnako Užívateľ vyjadruje súhlas s týmito VOP a s použitím osobných údajov a taktiež so spracovaním súborov cookies.


2.3.   K uzatvoreniu Zmluvy dochádza pri prijatí celej príslušnej čiastky na príslušný bankový účet Prevádzkovateľa za poskytnutie jednej z ponúkaných licencií uvedenej na internetovej stránke prevádzkovateľa www.intelimail.sk v sekcii CENNÍK.


2.4.   Uzatvorením Zmluvy sa stávajú účinnými nasledujúce ustanovenia týchto VOP.3. Používanie Aplikácie

3.1.   Prevádzkovateľ udeľuje Užívateľovi Licenciu v rozsahu a za podmienok uvedených na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.intelimail.sk alebo v Užívateľskom prostredí Aplikácie, najmä uvedených u daného typu Užívateľského účtu.


3.2.   Užívateľ sa za udelenie Licencie zaväzuje Prevádzkovateľovi zaplatiť odmenu vo výške uvedenej na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.intelimail.sk alebo v Užívateľskom prostredí Aplikácie ak nie je pri konkrétnom spôsobe použitia (najmä u daného Užívateľského účtu) odmena uvedená, platí, že je Licencia poskytnutá bezodplatne.


3.3.   V prípade, že je Licencia udelená za odmenu, má Prevádzkovateľ právo poskytnúť plnenie Zmluvy (napr. sprístupniť danú časť alebo funkcionalitu Aplikácie) až v momente, kedy dôjde k zaplateniu odmeny za poskytnutie Licencie a ak nezaplatí Užívateľ za Licenciu odmenu v plnej výške v Prevádzkovateľom stanovenej lehote, inak ihneď, ruší sa Zmluva bez ďalšieho odkladu od počiatku.


3.4.   Prevádzkovateľ je po uplynutí doby trvania Licencie oprávnený plne a/alebo čiastočne zneprístupniť Užívateľský účet Užívateľa.3.5.   Užívateľ nesmie zriadiť viac než jeden Užívateľský účet.


3.6.   Užívateľ nemá právo udeliť tretej osobe podlicenciu k používaniu Aplikácie.


3.7.   Akékoľvek finančné plnenia realizované buď prostrednictvom Aplikácie alebo prostredníctvom platebnej brány prepojenej s Aplikáciou alebo bankovým prevodom, sa považuje za zaplatené pripísáním celej príslušnej čiastky na príslušný bankový účet Prevádzkovateľa vedený v Tatrabanka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava - IBAN: SK58 1100 0000 0029 1865 4285, SWIFT: TATRSKBX.


3.8.   Prevádzkovateľ má právo Aplikáciu alebo jej časť po predchádzajúcom upozornení Užívateľa odstaviť, zmeniť a/alebo ju zneprístupniť z príslušnej internetovej adresy, a to z akéhokoľvek dôvodu.


3.9.   Užívateľ má právo na používanie Aplikácie za podmienok podľa Zmluvy v jej aktuálnej verzii dostupnej z príslušnej internetovej adresy.


3.10.   Užívateľ sa zaväzuje pri používaní Aplikácie konať tak, aby jemu a ani Prevádzkovateľovi používaním Aplikácie nevznikla žiadna škoda.4. Databáza

4.1.   Užívateľ nemá právo prostredníctvom Aplikácie strojovo (najmä pomocou tzv. softwerových robotov) vyťažovať databázu spojenú s Aplikáciou.


4.2.   Užívateľ a Prevádzkovateľ sa týmto dohodli, že akékoľvek údaje vložné Užívateľom do databázy Aplikácie sú časťou databázy zhromaždené Prevádzkovateľom a stávajú sa súčasťou databázy Prevádzkovateľa, bez toho, aby Užívateľovi vzniklo akékoľvek právo k databáze Aplikácie.


4.3.   Zmluvné strany s plným vedomím, zhodne prehlasujú a činia nesporným, že záznamy údajov v Aplikácii a v jej databáze, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a poradovo a sú chránení proti zmenám.5. Osobné údaje a súbory cookies

5.1.   Súhlas Užívateľa s používaním súborou Cookies Prevádzkovateľom uvedený TU tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.


5.2.   Súhlas Užívateľa s poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi uvedený TU tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.6. Zodpovednosť za škodu

6.1.   Ustanovenia toho článku VOP sa nevzťahujú na spotrebiteľa.


6.2.   Užívateľ sa týmto výslovne vzdáva práva na náhradu škody od Prevádzkovateľa neúmyslne alebo nie z hrubej nedbanlivosti spôsobenej Prevádzkovateľom porušením akejkoľvek povinnosti Prevádzkovateľa uvedenej v Zmluve v súvislosti s plnením Zmluvy alebo v týchto VOP.7. Zmena VOP

7.1.   Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ uzatvára Zmluvu v bežnom obchodnom styku s väčším počtom osôb a Zmluvy sú podľa svojho charakteru zaväzujúce dlhodobo k opätovným plneniam rovnakého druhu s odkazom na tieto VOP. Zmluvné strany činia nesporným, že z povahy záväzkov Prevádzkovateľa podľa týchto VOP vyplývá a už pred uzatvorením Zmluvy vyplývala rozumná potreba neskoršej zmeny týchto VOP.


7.1.   Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Prevádzkovateľ môže tieto VOP v primeranom rozsahu zmeniť a zároveň sa dohodli, že zmena VOP bude Užívateľovi, ako druhej zmluvnej strane, oznámená prostreníctvom emailovej správy odoslanej na emailovú adresu zadanú Užívateľom do Aplikácie. Užívateľ má v takom prípade právo zmeny VOP odmietnuť a predmetný záväzok medzi ním a Prevádzkovateľom z tohoto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe jeden (1) kalendárny mesiac, ktorá začne plynúť deň následujúci po odoslaní oznámenia, o ktorej Zmluvné strany týmto zhodne prehlasujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného subjektu.


7.3.   V prípade, že dôjde k uzatvoreniu novej Zmluvy k už existujúcemu Užívateľskému účtu (tj. k obnoveniu alebo predĺženiu Užívateľského účtu), riadi sa takáto Zmluva VOP v znení ku dňu uzatvorenia takejto Zmluvy.8. Defínicia

Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že:

8.1.   Adresa pre doručovanie písomností Prevádzkovateľovi je zhodná s vyššie uvedenou adresou sídla Prevádzkovateľa;


8.2.   Telefonický kontakt Prevádzkovateľa je +421907 909 453;


8.3.   „Adresa Prevádzkovateľa pre doručovanie elektronickej pošty je podpora@intelimail.sk;


8.4.   Odmena Prevádzkovateľa za Licenciu je stanovená vrátane všetkých daní a poplatkov a jej výška a/alebo spôsob jej výpočtu je stanovený v Aplikácii alebo na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.intelimail.sk v sekcii CENNÍK;


8.5.   Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi odmenu za Licenciu, ak nie je Licencia poskytovaná bezodplatne, jedným zo spôsobov, ktorý je pri príslušnej možnosti uvedený v Užívateľskom prostredí Aplikácie alebo na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.intelimail.sk v sekcii CENNÍK;


8.6.   Užívateľ má možnosť výberu typu Licencie: TRIAL, BASIC, PREMIUM, ENTERPRISE.


8.7.   Odmena za Licenciu ENTEPRISE je riešená samostatnou Servisnou Zmluvou SLA ktorej znenie je stanovené vzajomnou dohodou.


8.8.   K používaniu Aplikácie je potrebný prístup k siieti Internet a internetový prehliadač Chrome, Firefox, Explorer, Opera, Safari, ...;


8.9.   Užívateľ má právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia plnenia. Prevzatím plnenia sa rozumie poskytnutie Licencie.


8.10.   Vo vzťahu k Prevádzkovateľovi nevznikajú Užívateľovi žiadne náklady za použitie komunikačných prostriedkov na dialku.


8.11.   Údaje o uzatvorení Zmluvy vrátane týchto obchodných podmienok sú uložené v databáze Aplikácie a Užívateľ k nim má prístup prostredníctvom Užívateľského účtu;


8.12.   Užívateľ má možnosť zistiť chyby kontrolou v Užívateľskom účte;


8.13.   Opravovanie chýb vzniknutých pri zadávaní dát možno vykonávať rovnako prostredníctvom Aplikácie a tam kde to Aplikácia neumožňuje, tak prostredníctvom technickej podpory, ktorej kontakt je uvedený v Aplikácii;


8.14.   Prevádzkovateľ dodržuje všetky platné zákony Slovenskej republiky; žiadne ďalšie kódexy nie sú pre Prevádzkovateľa záväzné;


8.15.   Prevádzkovateľ nevyužíva žiadne prostriedky mimosúdneho riešenia sporov;


8.16.   Predmetom Zmluvy nie je dodanie tovaru, na Aplikáciu sa tak nevzťahujú ustanovenia o reklamácii; Zodpovednosť za zjavné alebo skryté vady Aplikácie, ktoré mala Aplikácia v dobe jej sprístupnenia Užívateľovi, možno uplatniť u Prevádzkovateľa za podmienok stanovených Zmluvou a týmito VOP;


8.17.   Užívateľ je povinný dodržovať tieto VOP, ktoré sú taktiež súčasťou Zmluvy a rovnako je povinný dodržovať platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky.


8.18.   Užívateľ sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.9. Rozhodné právo

9.1.   Tieto VOP, ako aj Zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.


9.2.   Akékoľvek spory vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo týchto VOP budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.10. Účinnosť

10.1.   Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa poslednej aktualizácie 1. augusta 2019.